Breaking News

GEGURITANE , DWI PUSPITA NINGRUM -  PURWOREJO

Untuk memberi Ruang Publik. Rubrik BUDAYA KoranPurworejo.Com menerima tulisan karya yang relevan, seperti Puisi, Cerpen, Laporan Diskusi, Ulasan pentas dan sejenisnya. Akan dimuat disetiap hari Minggu. Rubrik ini digawangi Penyair dan Essays Sumanang Tirtasujana.

PASINAON ING DESA

papan pasinaonku ing desa
adoh reramen adoh kutha
papane mewah, mepet sawah
kubengku palawija jagung pari
tandurane among tani

pinggir dalan cedhak pasar
sing liwat dudu avansa nanging dhokar
jajanku cilok lan dhawet
dudu chiken apa maneh berger
aja dumeh pasinaonku ing kampung
internet aku tepung

ngugemi tatakrama lan srawung
ngajeni kanca dwija bapa biyung
ngudi ngelmu sugih rekasa
ngupaya marga tumuju mulya
desa kutha padha wae
gumantung marang manungsane.

Bruno, 2018


OMAH IKI

Omah cet putih sing nentremke ati
Wiwit adoh wis tak ulati
Dak jangkah undhak-undhakane mbaka siji
Tetanduran sakiwa tengene tinata asri
Tekan latar kang katon resik

Sumur wening tirtane mapan sakiwa omah
Tinimba nalika ngresiki awak
Jejer blumbang papan uripe iwak
Nglipur atiku yen lagi rupak

Papan manekung satengen omah
Saben wanci tansah dak ambah
Papan nentremke ati kang temlawung
Nyaket marang Gusti Kang Maha Agung

Ulat padhang esem manis
Tutur becik pangrengkuh asih
Pitutur luhur rama mring siwi
sambunging kekadangan yekti

Omah iku mbaleni tentreming ati
Merga tresnamu sing ngundang aku bali.

Jatiwangsan, Kemiri 2017


SWARA WENGI

Sumribit laku angin ngelus gegodhongan
Ngobahke antenging carang ringkih
Kemrosak nggogrokake ron aking
Kang tumiyung manglung ing lurung

Sinelan swara jangkrik
Kidunge walang wengi
Sesautan lan kodhok bangkong
Nywara seru ing pinggir kedhung

Mendhung wengi saya peteng
Ngalingi sunaring rembulan
Lintang antuk pandhelikan
Gumricik tangising tawang
Nambahi sepining kahanan

Datan ana swara janma
Sirep angles ing jagad sumpena
Kluruke si Blorok ing kandhang pring
Sesauran sinautan saka kadohan

Antarane deresing udan
Lamat-lamat keprungu swara adzan
Nggugah kang angles jroning impenan
Ngajak manembah mring Pangeran.

Bruno,  2018


“GURIT BALAKAN”

Mendheg jegreg ing pinggir jaratan
Dak sawang cungkup, kijing lan maesan
Lemah gegodhongan teles siniram udan
Hawa adhem sepi tintrim ing kahanan
Dak jangkah mbaka siji talundagan
Munggah lumebu ing sarean Balakan
Papane kang wis sumare
Eyang, buyut, kanca, tangga lan kadang
Kasurung rasa asih,bekti lan kapang
Lungguh doprok ing ngarep maesan
Eyang
Sawetara suwe lungaku ninggal papan
Suwe datan ngambah Balakan
Duk ratri kawuri
Eyang rawuh ing impi
Ngawe-awe mesem nentremke ati
Tudhuh-tudhuh sarean nyuwun diresiki
Eyang
Najan putumu adoh ing paran
Dongaku tansah lumintu
Muga pinaringan kubur kang padhang
Tentrem ing alam kalanggengan
Balakan dadi pepeling tumrap agesang
Besuk bakal bali ing ngarsane Pangeran
Bali ing alam kasedan.

Bruno 2018.

BIOGRAFINE PENGGURIT
Dwi Puspita Ningrum, M.Pd Lahir ing Bruno, Purworejo iring kulon lor.
Saiki ngasta Guru Bahasa Jawa  ing SMA Negeri 7 Purworejo  Deweke uga minangka dhalang wedok kang kagolong misuwur.
Alamate  SMA Negeri 7 Purworejo
Jl Ki Mangunsarkoro No 1 Purworejo, Jawa Tengah 54114

Tidak ada komentar